notář

Mgr. Klára Svobodová

Notářka v Praze

Vidimace (Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou)

Při ověření shody opisu s listinou musí žadatel o provedení vidimace předložit originál listiny, či její úředně ověřený opis (kopii), ze které požaduje vyhotovit ověřený opis listiny. Jazyk, ve kterém je originál listiny, není rozhodující, ověřujeme též shodu opisů s listinami v cizích jazycích.

Legalizace (Ověřování pravosti podpisu)

Při legalizaci notář ověřuje, že fyzická osoba před ním v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo svůj podpis na listině uznala za vlastní.

K ověření pravosti podpisu je potřeba dostavit se osobně a mít sebou občanský průkaz, popř. cestovní pas či jiný úřední průkaz a listinu, na níž chcete podpis ověřit.

Je-li ověřovaná listina určena pro použití v cizině, musí ji podepsat notář nebo jeho zástupce a tuto skutečnost je potřeba předem nahlásit ověřující osobě.

Czech POINT

Naše notářská kancelář je kontaktním místem veřejné správy, které vykonává veškerou agendu Czech POINT. Vyhotovené výpisy jsou veřejnými listinami a jsou rovnocenné výpisům vydaným příslušnými orgány státní správy.

Ve dnech 5.-16.8. 2024 je notářská kancelář z důvodu dovolené uzavřena

Ve dnech 5.- 16.8. 2024 je notářská kancelář z důvodu dovolené uzavřena