notář

Mgr. Klára Svobodová

Notářka v Praze

Společnost s ručením omezeným

Založení

Zakladatelská listina – společenská smlouva společnosti s ručením omezeným musí být dle zákona o obchodních korporacích sepsána ve formě notářského zápisu. Zakladatelský dokument Vám vyhotovíme a podáme odbornou konzultaci.

Kromě zakladatelského právního jednání jsme schopni vyhotovit Vám návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, jakož i další listiny potřebné k zápisu společnosti do obchodního rejstříku (čestné prohlášení jednatele, prohlášení správce vkladu, souhlas s umístěním sídla atd.)

Změny

Pro některé změny ve společnosti s ručením omezeným je zákonem vyžadována forma veřejné listiny – notářského zápisu. Jedná se zejména o osvědčení rozhodnutí valné hromady nebo sepisování rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady při:

  • změně zakladatelské listiny – společenské smlouvy (změna sídla, názvu, předmětů podnikání, počtu jednatelů, změně společníků apod.),
  • udělení souhlasu s rozdělením/převodem/zastavením podílů,
  • zvyšování a snižování základního kapitálu,
  • přeměnách společnosti apod.

V souvislosti se změnami ve společnosti Vám vyhotovíme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku a další listiny, které tvoří jeho přílohy (smlouvu o převodu podílu, čestné prohlášení nového jednatele, souhlas s umístěním sídla atd.).

Zrušení a likvidace

Sepíšeme Vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady, rozhodnutí jediného společníka o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora společnosti a dále dohodu společníků o vstupu společnosti do likvidace.

Akciová společnost

Založení

Stanovy akciové společnosti musí být dle zákona o obchodních korporacích sepsána ve formě notářského zápisu. Stanovy Vám vyhotovíme a podáme odbornou konzultaci.

Kromě zakladatelského právního jednání jsme schopni vyhotovit Vám návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, jakož i další listiny potřebné k zápisu společnosti do obchodního rejstříku (čestné prohlášení členů představenstva a dozorčí rady, statutárního ředitele a členů správní rady, prohlášení správce vkladu, souhlas s umístěním sídla atd.)

Změny

Pro některé změny v akciové společnosti je zákonem vyžadována forma veřejné listiny – notářského zápisu. Jedná se zejména o osvědčení rozhodnutí valné hromady nebo sepisování rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady při:

  • změně stanov (změna sídla, názvu, předmětů podnikání apod.),
  • změně druhu či formy akcií, štěpení a spojování akcií,
  • zvyšování a snižování základního kapitálu,
  • přeměnách společnosti apod.

V souvislosti se změnami ve společnosti Vám vyhotovíme návrh na zápis změn do obchodního rejstříku a další listiny, které tvoří jeho přílohy (smlouvu o převodu podílu, čestné prohlášení nového jednatele, souhlas s umístěním sídla atd.).

Zrušení a likvidace a.s.

Sepíšeme Vám notářský zápis o osvědčení rozhodnutí valné hromady, rozhodnutí jediného akcionáře o zrušení společnosti s likvidací a o volbě likvidátora společnosti.

Evropské společnosti (SE)

Založení SE

Pro stanovy evropské společnosti stanoví právní předpisy povinnou formu notářského zápisu. Stanovy pro Vás sepíšeme a podáme odbornou konzultaci.

Kromě zakladatelského právního jednání jsme schopni vyhotovit Vám návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku, jakož i další listiny potřebné k zápisu společnosti do obchodního rejstříku (čestné prohlášení členů představenstva a dozorčí rady, statutárního ředitele a členů správní rady, prohlášení správce vkladu, souhlas s umístěním sídla atd.)

Nejčastější způsoby založení SE:

  • SE samotná může založit jednu nebo více dceřiných společností ve formě SE.
  • Společnosti a jiné veřejnoprávní nebo soukromoprávní právnické osoby, založené podle práva členského státu, které mají sídlo a správní ústředí ve Společenství, mohou založit dceřinou společnost SE upsáním jejích akcií, jestliže nejméně dvě z nich se řídí právem různých členských států nebo mají alespoň dva roky dceřinou společnost řídící se právem jiného členského státu nebo pobočku nacházející se v jiném členském státě.

Družstva

Založení družstva:

Pro založení družstva vyžaduje zákon o obchodních korporacích notářský zápis, a to notářský zápis osvědčující průběh ustavující schůze družstva a notářský zápis o rozhodnutí ustavující schůze družstva o přijetí stanov. Notářské zápisy Vám sepíšeme a podáme odbornou konzultaci.

Kromě shora uvedených notářských zápisů jsme schopni vyhotovit Vám návrh na zápis družstva do obchodního rejstříku, jakož i další listiny potřebné k zápisu družstva do obchodního rejstříku (čestné prohlášení členů představenstva a kontrolní komise, prohlášení správce vkladu, souhlas s umístěním sídla atd.)

Změny v družstvu

Pro změny stanov družstva, jakož i pro přeměny družstva vyžaduje zákon o obchodních korporacích rovněž vyhotovení notářského zápisu.

Zrušení družstva

Ke zrušení družstva zákon vyžaduje notářský zápis o osvědčení rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva s likvidací a jmenování likvidátora družstva.

Ve dnech 5.-16.8. 2024 je notářská kancelář z důvodu dovolené uzavřena

Ve dnech 5.- 16.8. 2024 je notářská kancelář z důvodu dovolené uzavřena